Filament > 고진공 증착관련 소모품

본문 바로가기


HOME  >  제품소개  >  고진공 증착관련 소모품

제품소개 고진공 증착관련 소모품

고진공 증착관련 소모품
Home > 제품소개 > 고진공 증착관련 소모품

본문

Ion Beam Filament

  Thickness(Ø) Rotation No. (T) Length(ℓ) Outside Diameter(Ø)
I. B. F-1 0.5 12 120 7.5
I. B. F-2 0.6 9.5 110 5.4
I. B. F-3 0.6 12.5 110 7.0
I. B. F-4 0.8 9.5 110 5.7
I. B. F-5 0.8 12.5 110 7.0

Electron Beam Filament

F-1   W. Ø 0.55 Ø 0.8

Thickness(Ø) Rotation No. (T) Length(ℓ)
0.55 12.5 15
0.8 12.5 15

F-2   W. Ø 0.6

F-3   W. Ø 0.7 x 3

F-4   W. Ø 0.76

Thickness(Ø) Rotation No. (T) Length(ℓ)
0.76 7.5 20

F-5   W. Ø 0.55 x 3

F-6   W. Ø 1.0

F-7   W. Ø 0.55 x 3

F-8   W. Ø 1.0

F-9   W. Ø 0.55 x 3


(주)다리옵틱주소 : 서울시 송파구 방이동 51-2 청호빌딩 1208호
전화 : 02-425-0887  |  팩스 : 02-415-0561

Copyright © (주)다리옵틱. All rights reserved.   ADMIN
TOP ▲